Diskuse, Český Těšín, Tesin24.cz

Tesin24.cz - Diskuse

  hlavní stránka     kontakty
   

Zobrazení tématu diskuse

faux pas ( fó pa )

Další ránu zeleni v blízkosti našeho domu udělají obyvatelé sousedního domu, kteří si již v roce2009 koupili pozemek v našem vnitřním dvoře, a brzy proběhne územní řízení ve věci zřízení na této zelené ploše 7 parkovacích míst.

Příspěvky k tématu diskuse

Autor: Optimistka     Titulek: Věřící na radnici .          10.02.2017

Když se hadi kryji za kříž s Krystem.!!! Jsem přesvědčena ,že všichni na radnici jsou silně věřící. Víra: 1)jsou neodvolatelní-voly voli jen volové. 2)nedotknutelní-policie je chrání --3) dotace jsou dobře uložené a hlídané zastupiteli.4) pracovnice na úřadě jsou příbuzné radních.5)Jdou všem vstříc- hlavně bez studia ,stačí vysoká zvláštní škola aspoň 4 patro s polskou výukou. Neumí číst česky a jsou to rodáci. 6) silně radní věří,že DÁMY ,které studovaly jazyk v kabinách TYR a mají dobrou zdravotní praxi s cévkováním řidičů hubou ,jsou nejlepší úřednice.!!! Kolik tím ušetři za zdravotní materiál.!! 7) Rodáci ,židé a poláci , jsou většinou v Praze a v silně věří radní ,že proto jsou nedotknutelní.!! 8)dle DESATERA:milujte se a množte se!Tak :kadze chodí,dzieci robí. 9)milují vlastní děti ,když koukají z cizích oken.!! 10)Policie ,žalobci ,soudci a ministři je naučili vykouzlit takovou mlhu,aby nebyli trestáni,že ze strachu i ptáci chodí pěšky . Dle Božího desatera - Vše povoleno -jen se nedat chytit a zatloukat .!!! Radní v Českém Těšíně neovládají zeměpis,neví že žijí v ČESKÉM !!!!TĚŠÍNĚ !! Ne v CIESZYNIE !!!

Autor: míra     Titulek: milá jano          26.07.2011

cožpak nechápete, že v těšíně nikdo neodstoupí, všechno se zamete pod stůl, změnit to můžete jedině vy tím, že je nebudete volit a přesvědčíte o tom co nejvíc těšíňáků

Autor: I. V.     Titulek: Územní rozhodnutí          19.07.2011

Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí Ú z e m n í r o z h o d n u t í Veřejnou vyhláškou - r o z h o d n u t í o u mí s t ě n í s t a v b y Parkoviště na par. č. 384, k.ú. Český Těšín (vnitroblok ul. Bezručova a ul. Smetanova) na pozemku parcelní číslo 384 v katastrálním území Český Těšín. Doručení veřejnou vyhláškou : zde Toto doručení veřejnou vyhláškou bude sňato dne 04.08.2011.

Autor: Jana M.     Titulek: Folwa alkořidič          18.07.2011

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/pardubicky/clanek.phtml?id=707703 Tak pane 1. místostarosto, kdy konečně rezignujete po své alkoaféře také? Už včera bylo pozdě!!! Vzpamatujte se už konečně a vyvoďte tu nejelementárnější zodpovědnost... Není možné, aby alkořidič stál v čele radnice!!!! O erotomanovi V. S. ani nemluvě!!!

Autor: nn     Titulek: K pronajmutí          15.07.2011

Kolik budov v centru Těšína má na sobě plakát "K pronajmutí". Už jste si někdo zkusil spočítat kolik zelené plochy je zastavěno? Děti našich dětí se budou chodit dívat na zelené trávníky jako do ZOO a bude pravda skupiny Katapult: Mají si děti kde hrát? Jde tu jen a jen o byznys mocných (Folwarczny, Cichy, Kus, Henner, a další, ať už ODS, Nestraníci, ČSSD)! Jde jim jen o peníze. Víte kde ti jmenovaní bydlí a jaké "domečky" mají?

Autor: I. V.     Titulek: Smutná pravda o papaláších          13.07.2011

Děkuji a gratuluji, sajferte.

Autor: sajfert     Titulek: víra a peprmintka          13.07.2011

Chce to míti velkou kliku, potkat Víta v kostelíku. Chtěl by totiž velmi rád, každou sukni op.chat. Úřednice, prodavačky, vždyť má na to zjev i kačky :))Petřičku a Kateřinu, i na drezlérku měl by slinu. V seznamu jeho žen se ztrácí, ve vnitroblocích místa parkovací. K orgasmům se synek dere a na městskou zeleň sprostě sere. Lidé co ho volili možná trochu chybili. Příště volte Folwu Standu, ten z morálky má sice srandu. Zeleň má však velmi rád, není mu zatěžko si dát. 3 zelené a 2 rumy, joj ten synek vypít umí. Pak po zeleném trávníčku, jezdí Stacho v autíčku:( A tak měsští papaláši na zeleň serou a jenom straší. Naše děti a naši vnuci, musí zrobit revoluci. Vyprat z gminy dva voly a jednu krávu, rozbít beton, zasít trávu. Všem slušným lidem z vnitrobloků, přeji dožít se sta roků! A ty dva příživnické ko-oty, bičem hnát do roboty!

Autor: Antikrist     Titulek: Kostelový          08.07.2011

Hlavně, že mluví o ohleduplnosti a sedí v kostele.

Autor: Znalý poměrů     Titulek: Jaká stará kolena, pohodlnost !          08.07.2011

Majitelé domu Bezručova 20 jsou poměrně mladí, do důchodu jim zbývá 20 a více let, takže parkoviště "na svá stará kolena" by si měli pořídit až za těch 20 let. Oni však chtějí své sousedy, hlavně důchodce,už tedˇ obtěžovat hlukem. Obyvatelé okolních domů již mají oboustranné parkoviště z jedné strany bytů na ulici, a nyní to bude i z druhé strany bytů, ve dvoře.

Autor: I. V.     Titulek: Nový Územní plán          04.07.2011

Ustanovení Územního plánu o parkovištích ve vnitroblocích Chtěla bych se zeptat, kdo inicioval a prosadil v územním plánu v červnu m. r. toto ustanovení :Využití přípustné - odstavné a parkovací plochy ve vnitroblocích bytových domů, max. 60 procent stavebního pozemku vnitrobloku. Bydlím právě v takovém vnitrobloku, a jeho obyvatelé nesouhlasí se zřízením nového parkoviště na stávajícím trávníku, v současné době probíhá územní řízení. Jakým způsobem dosáhnout změnu tohoto ustanovení Územního plánu ? Odpovídá: Klimánek Rostislav Ing. Vnitroblok uzavřený ulicemi Bezručova, Havlíčkova, Smetanova a Dvořákova se nachází dle schváleného územního plánu města Český Těšín na ploše SC - tj.plocha smíšená obytná v centru města. Schválené regulativy ve využití hlavním umožňují využití těchto ploch např.: pro veřejná prostranství, včetně ploch pro relaxaci obyvatel, nebo pro zeleň na veřejných prostranstvích, včetně mobiliáře a dětských hřišť. Dále pro tuto plochu v kategorii přípustnosti je možné mimo jiné zřídit odstavné a parkovací plochy ve vnitroblocích bytových domů, avšak do max.60% výměry stavebního pozemku z plochy vnitrobloku. Záleží tedy pouze na vlastníkovi, jakým způsobem bude vlastní pozemek využívat Tento regulativ vzešel z iniciativy občanů, kteří po privatizaci obytných domů postupně nabývají do svého vlastnictví i příslušné pozemky ve vnitroblocích a tyto mají zájem využívat. Předmětný pozemek (zelený trávník) je nyní ve vlastnictví Společenství domu Bezručova č.20 a stavebník má záměr zde zřídit 7 parkovacích stání ze zatravňovacích tvárnic. Nový územní plán byl veřejnoprávně projednáván v souladu s procedurou pořizování dle stavebního zákona a občané mohli uplatnit připomínky, či námitky. Po projednání v orgánech města byl nový územní plán schválen a vydán Zastupitelstvem města ve formě 0patření obecné povahy č.02/2010 dne 21.6.2010. Váš dotaz ke změně tohoto ustanovení je možné řešit pouze podáním návrhu na pořízení změny územního plánu dle schválených zásad města (viz webové stránky města). O pořízení další změny rozhoduje zastupitelstvo města.

Autor: az     Titulek: Pandořina skřínka          02.07.2011

Minulé vedení města byli KDÚ a ODS na čele s všem vyhovujícím, dlouhodobým starostou a místostarostou Slováčkem. Ten vyhovoval a vyhovuje Kuśovi se Sznapkou stejně, jaku Cichému, Kufovi, Folwarčnému a dalším. To, že Kuś se Sznapkou museli v minulém období ustoupit do pozadí neznamenalo, že ztratili vliv. Po posledních volbách se znovu vynořili. V zájmu koho a pro koho naši "zvolení" představitelé pracují není hádankou. Nemít charakter se vyplácí.

Autor: nn     Titulek: Další zpevněné plochy          02.07.2011

Další zpevněné plochy ( na parkování ) v centru následují, čtěte Úřední desku. Pandořina skřínka byla otevřena bývalým vedením města - ODS A Nestraníky.To se ani socdem nepodařilo !

Autor: nn     Titulek: Za zelené vnitrobloky.          30.06.2011

Většina investičních záměrů se vyznačuje zcela nevhodným urbanistickým řešením: stavby s velkou dopravní náročností jsou umisťovány do centrálních částí města, obvykle na místa, kde se v současnosti nachází zeleň, hřiště či jiný prvek nekomerční občanské vybavenosti. V některých případech jsou tyto stavby navrhovány a umisťovány ve stávajících vnitroblocích obytných zón městského typu, ve kterých tvoří vnitrobloková zeleň obvykle jediné klidové a rekreační zázemí obyvatel okolních domů. Orgány samosprávy i dotčení občané bohužel v současnosti nemají žádný nástroj, jak svá veřejná prostranství bránit. Obce a vybraná sdružení občanů se sice mohou účastnit povolovacích řízení pro kontroverzní stavby, ale v jejich rámci jsou jejich připomínky zpravidla zamítány. Investoři přitom své záměry obvykle utajují až do nejpozdější možné fáze, aby se vyhnuli konfrontaci s veřejností. Tato uzavřená politika se jim však v některých případech vymstí - angažovaným občanům se projekt podaří zastavit a investor přichází o všechny vložené prostředky. Jednání v takové situaci je konfrontační bez možnosti kompromisu mezi dotčenými stranami. Jsme proto přesvědčeni, že je zapotřebí tento stav změnit a vytvořit odpovídající nástroje, které by zajistily efektivní ochranu veřejné zeleně a vnitrobloků. Zároveň považujeme za nutné vytvořit podmínky pro zapojování veřejnosti do potenciálně kontroverzních projektů již ve fázi podnikatelského záměru. Tento model je výhodný pro všechny zájmové skupiny - umožní diskusi v době, kdy žádná z dotčených stran není realizací či naopak zastavením projektu bezprostředně ohrožena a umožňuje tak konstruktivní jednání. Do doby standardního fungování těchto mechanismů je zapotřebí veřejný zájem na ochraně zeleně v konkrétních případech hájit tak, aby nedošlo k závažným a v reálném čase NEVRATNÝM ŠKODÁM.

Autor: Anonym     Titulek: ČT NEVYUŽÍVÁ          26.06.2011

Už jen do konce června mohou města a obce žádat příspěvek na výsadbu stromů. Nové grantové řízení Nadace ČEZ s názvem Stromy 2011 je určeno na podporu výsadby zeleně na veřejných prostranstvích. „Rádi bychom alespoň částečně přispěli k ozelenění veřejných ploch tam, kde si to města a obce zatím nemohou dovolit. V rámci grantu rádi podpoříme například výsadbu základů nových alejí a částí parků, ale třeba i zelených protihlukových stěn,“ sdělila místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ Bohdana Horáčková. Podle ní až dvou set tisícový příspěvěk bude přednostně dán těm projektům, které počítají s původními druhy dřevin. Podrobnější informace najdou zájemci na www.nadacecez.cz, nebo na e-mailu: daniel.novak01@cez.cz, tel. 211 046 723. Poznámka : v Českém Těšíně zatím řádí drvoštěp.

Autor: I. V.     Titulek: Přesila ?          14.06.2011

Majitelé 7 bytů chtějí parkoviště uvnitř ve dvoře proti cca 200 ostatním majitelům a nájemníkům bytů ve stejném vnitrobloku.

Autor: I. V.     Titulek: Největší soused          14.06.2011

S tímto parkoviště by především neměl souhlasit Městský úřad jako majitel největšího sousedního pozemku, MěÚ by měl hájit zájem obyvatel okolních domů.

Autor: I. V.     Titulek: Námitky          14.06.2011

Městský úřad Český Těšín Odbor výstavby a životního prostředí Oddělení výstavby Náměstí ČSA 1/1 737 01 Český Těšín Věc : Připomínky obyvatel k územnímu řízení na stavbu „Parkoviště na parc. č. 384, k. ú. Český Těšín“ Vyjadřujeme svůj nesouhlas se záměrem majitelů parcely 384 na ní zřídit parkoviště. Navazujeme tím na nesouhlas obyvatel domu Bezručova 16/1233 k záměru zřízení tohoto parkoviště v dopise z 28. 5. 2009 adresovaném Městskému úřadu Český Těšín. Naše námitky : 1) Dvůr je jeden z mála dosud zelených celistvých dvorů v centru města, je neprozíravé jeho travnatou část měnit na zcela nepotřebné parkoviště. 58 let sloužil pro oddych obyvatel, věšení prádla, sezení na lavičkách, hrají si zde děti, přibývá zde důchodců a lidí kolem 80 let. 2) V centru města je dnes velmi málo zeleně, její další likvidace kvůli nepotřebnému parkovišti je zcela neomluvitelná. Přitom v okolí našich domů i v centru města je dostatek až nadbytek parkovacích míst. Obnova zeleně bude velmi drahá. 3) Budeme trpět zplodinami a hlukem z dalšího zbytečného parkoviště. 4) Bezpečnost pohybu lidí a hlavně dětí, které si zde pravidelně hrají, bude ohrožena zvýšeným pohybem aut v tomto poměrně malém prostoru. 5) Navržené parkoviště je umístěno cca 3 metry od dětského pískoviště a laviček pro matky s dětmi. 6) Také obslužná vozidla již dnes mají problémy s bezpečným pohybem na malé ploše dvora. Například vozidla ASA sem vjíždějí na centrální místo, kam obyvatelé odkládají odpad, vozidla RPG Byty, RPG Služby, nebo vozidla Kanalizací sem jezdí k často ucpané centrální kanalizaci.

Autor: I. V.     Titulek: fó pá místostarosty          14.06.2011

Pan místostarosta se "opět vyznamenal", svým kamarádům umožnil za pár korun odkoupit pozemek v centru města ( 534m2 x 100 Kč/m2), a to proto aby podle pana M. R. měli "na stará kolena" blízko parkoviště. Oba " odborníci " svým sousedům trvale zhorší podmínky bydlení. Co na to Johanik, co by na to řekl jeho oblíbený NERV ?

Autor: Antek     Titulek: Ja, ja.          03.06.2011

Ja, když se netrefil do garáže, tak se radši odstěhoval.

Autor: Pepek námořník     Titulek: Také Mgr. Ježek           03.06.2011

I Mgr. Ježek, když tady bydlel, měl problémy s najížděním do garáže v suterénu, vždycky vjel na trávník, lidé si všímají a tak se tam hned nainstalovalo zábradlí.

Autor: I. V.     Titulek: Soulad          02.06.2011

Vše prý je údajně v souladu s novým územním plánem přijatým minulým veedením.

Autor: I. V.     Titulek: Pás stromů          02.06.2011

Stromy údajně byly staré a byly překážkou v jízdní dráze, přitom stačilo zvýšit obrubník a vše bylo OK. Stromy toho samého druhu, sázené jako pás ve stejném roce, v pohodě rostou o 20 metrů dále směrem k řece. Ale bylo nám vysvětleno, že pro nedostatek parkovacích míst v centru města, atd ...... Sousedky před lety žádaly MěÚ o zřízení zábradlí podél jízdní dráhy ve dvoře,aby řidiči nemohli na trávníky vjíždět, nyní se zábradlí odstraňuje....

Autor: I. V.     Titulek: Luxus          02.06.2011

A to nám tady již pod okny vysekali 5 stromů, také v roce 2009, a místo toho naservírovali cca 15 parkovacích míst, na kterých luxusně parkují hlavně návštěvníci a studenti protější školy.

Autor: I. V.     Titulek: Přehnali to          02.06.2011

Bývalé vedení města, hlavně za ODS a Nestraníky to opravdu poněkud přehnali, je dobře, že je jim již konec, to jsou ještě dohry jejich "bohulibé" činnosti.

Autor: I. V.     Titulek: Zdůvodnění ?          02.06.2011

Již ohraná písnička - údajný nedostatek parkovacích míst v centru města, a proto je třeba zelený dvůr, jeden z mála dosud zachovaných v zeleném stavu, rozprodat a naplnit auty. Oficiálně se mluví o tom, že je třeba počkat a řešit parkování v blízkosti pošty a pozemků ČD, takže ještě rychle je třeba stihnout zničit zeleň v našem dvoře. Přece soukromník si na svém pozemku, který odkoupil od MěÚ, může dělat co chce...

Přidat příspěvěk

Autor:    
Titulek:    
Příspěvek:    
Opište text z obrázku:    

Kotel


Poslední příspěvky

 • Trznice - Duchovná pomoc
  Dobrý deň VŠETKO,    Som svätý Mattia, som spiritistický, praktizujem bielu mágiu, casting kúzla, rastlinné lieky a božstvo. V tomto ohľade odporúčam zainteresovaným osobám, aby ma kontaktovali v nasledujúcich prípadoch:   • Ochrana života a vlastností • Veľa šťastia, aby ste dosiahli úspech vo všetkých svojich snahách • Láska Spell, aby ste vrátili svojho bývalého milenca a urobili ho navždy • Ochrana podnikov a nekonečný úspech v podnikaní • Bylinná zdravotná starostlivosť • Riešenie bez detí • rituálne peniaze • Lotto šarm šťastie pre mega víťazstvo • Okamžité peniaze, bohatstvo bohatstva, sláva a odomknutie účelu a objavovanie skrytých príležitostí a oveľa viac. Poznámka: Mám právomoc komunikovať s Bohmi a bohyňami a prihovárať sa za ľudí, mám tiež právomoc vyhnúť sa negatívnym energiám, ktoré spôsobujú zlyhanie a smolu v živote. Robím čistiaci rituál, aby sme odhodili všetku negatívnu silu, ktorá spôsobuje zlyhanie, oneskorenie a sklamanie v živote, hlavne som sprostredkovateľ medzi ľuďmi a Bohom. Pre viac informácií a prípadné riešenie vašich problémov prosím pošlite mi e-mail a uisťujem, že budete mať svoje úprimné túžby. Pekný deň a nech sa požehná Boha všemohúceho s vami. Vďaka St Mattia Kontaktný e-mail: stmattia04@gmail.com
 • Trznice - Rýchle pôžičky
  Ahoj kluci, ja som Silvia, dostal som od Bredice Filomena pôžičku vo výške 50.000 eur. Pôžičkový proces bol veľmi rýchly a pôžička má veľmi nízku úrokovú sadzbu, som veľmi šťastná a odporúčam Bredice Fiilomenovej. všetkým žiadateľom o úvery je môžete kontaktovať e-mailom: bredicefilomena147@gmail.com
 • Společné bežecké tréninky v České Těšíně - how i got my loan
  Hello Everyone I am using this medium to introduce to you a private loan company that has a very big difference. They offered me a loan and I am talking from experience. Their services are super and they offer loan at 3%. One day as i was browsing through the internet looking frustrated when i came across a testimony of man who was also scammed and eventually got linked to a legit loan company called Fast Bloan Transfer.( bloantransfer119@gmail.com ) where he finally got his loan, so i decided to contact the same loan company and then told them my story on how i have been scammed by 4 different lenders who did nothing but to course me more pain. I explain to the company by mail and all they told me was to cry no more because i will get my loan in their company and also i have made the right choice of contacting them. i filled the loan application form and proceeded with all that was requested of me and I was given a loan amount of $40,000USD by this great Company managed by Mr. Martins Solomom and here i am today happy with my family because this company has given me a loan so i made a vow to my self that i will keep testifying on the internet on how i got my loan. Do you need a loan urgently? kindly and quickly contact, Bloan Transfer Fast via E_mail: {f bloantransfer119@gmail.com } or whatsapp me +1-954-459-4343 I believe other people are also giving testimony on this same honest lender.
 • Trznice - ŽIADAJTE SA NA NED BANKOVÉ ÚVERY TERAZ.
  Dobrý deň a vítajte Sunshine Financial Group Inc. Ste obchodný muž alebo žena? Potrebujete urgentnú pôžičku? Potrebujete úver na založenie vlastného podniku alebo projektu alebo na kúpu domu alebo auta? a zistíte, že je tak ťažké získať majetkové úvery od miestnych bánk a iných finančných inštitúcií? Sme legitímna a dôveryhodná úverová spoločnosť. Sme dynamická spoločnosť s finančnou pomocou, Naším hlavným cieľom je pomôcť vám získať služby, ktoré si zaslúžite a ponúkame tak bezpečné a nezabezpečené pôžičky Naše finančné riešenia   Záloha Fast pôžička na peniaze Obnovte svoj kredit Podnikateľský úver Konsolidácia dlhu Úver bez kreditnej kontroly POUŽIŤ SA NA PRÍSPEVNÝ ÚVER vo výške 3% Ak máte záujem o získanie pôžičky, potom nám prosím pošlite nám viac informácií prostredníctvom nižšie uvedeného e-mailu. E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) Tešíme sa, že o vás budeme čo najskôr počuť. S Pozdravom
 • RPG byty a nepřízpůsobiví - WE HAVE DIRECT PROVIDERS OF FRESH CUT BG,SBLC AND MTN
  We are specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760. DESCRIPTION OF INSTRUMENT: Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC). Total Face Value: Minimum of 1M Eur/USD (One Million Eur/USD) to Maximum of 5B Euro/USD(Five Billion Eur/USD). Issuing Bank: HSBC London, Barclays Bank, Deutsche Bank Frankfurt, Hong Kong, Any AA rated Bank in Europe or any Top 25 WEB. Age: One Year, One Day Leasing Price: 4% of Face Value plus 1% commission fees to brokers. Delivery: Bank to Bank SWIFT. Payment: MT-760. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. All relevant business information will be provided upon request plus our terms and procedures. Contact name: David Verney Email : davidverney18@gmail.com skype davidverney18@gmail.com

Děje se v okolí

Aktuálně  -  Restaurace  -  Obědy  -  Katalog firem  -  Akční zboží  -  Akce, slevy  -  Diskuse  -  Program  -  Inzerce  -  Ankety  -  Fotogalerie  -  Reality  -  Kontakty
Nápověda  -  Přidat firmu do katalogu firem  -   info@tesin24.cz

Tesin24.cz, regionální informační server.

Spime-zdravě.cz | www.vipc.cz | Hromosvody pro Slezsko | PC SERVIS | www.lysahora.cz | Nábytek z masívu | Sádrokartony | Prostěradla a povlečení | Luxusní italská móda