Diskuse, Český Těšín, Tesin24.cz

Tesin24.cz - Diskuse

  hlavní stránka     kontakty
   

Zobrazení tématu diskuse

faux pas ( fó pa )

Další ránu zeleni v blízkosti našeho domu udělají obyvatelé sousedního domu, kteří si již v roce2009 koupili pozemek v našem vnitřním dvoře, a brzy proběhne územní řízení ve věci zřízení na této zelené ploše 7 parkovacích míst.

Příspěvky k tématu diskuse

Autor: Optimistka     Titulek: Věřící na radnici .          10.02.2017

Když se hadi kryji za kříž s Krystem.!!! Jsem přesvědčena ,že všichni na radnici jsou silně věřící. Víra: 1)jsou neodvolatelní-voly voli jen volové. 2)nedotknutelní-policie je chrání --3) dotace jsou dobře uložené a hlídané zastupiteli.4) pracovnice na úřadě jsou příbuzné radních.5)Jdou všem vstříc- hlavně bez studia ,stačí vysoká zvláštní škola aspoň 4 patro s polskou výukou. Neumí číst česky a jsou to rodáci. 6) silně radní věří,že DÁMY ,které studovaly jazyk v kabinách TYR a mají dobrou zdravotní praxi s cévkováním řidičů hubou ,jsou nejlepší úřednice.!!! Kolik tím ušetři za zdravotní materiál.!! 7) Rodáci ,židé a poláci , jsou většinou v Praze a v silně věří radní ,že proto jsou nedotknutelní.!! 8)dle DESATERA:milujte se a množte se!Tak :kadze chodí,dzieci robí. 9)milují vlastní děti ,když koukají z cizích oken.!! 10)Policie ,žalobci ,soudci a ministři je naučili vykouzlit takovou mlhu,aby nebyli trestáni,že ze strachu i ptáci chodí pěšky . Dle Božího desatera - Vše povoleno -jen se nedat chytit a zatloukat .!!! Radní v Českém Těšíně neovládají zeměpis,neví že žijí v ČESKÉM !!!!TĚŠÍNĚ !! Ne v CIESZYNIE !!!

Autor: míra     Titulek: milá jano          26.07.2011

cožpak nechápete, že v těšíně nikdo neodstoupí, všechno se zamete pod stůl, změnit to můžete jedině vy tím, že je nebudete volit a přesvědčíte o tom co nejvíc těšíňáků

Autor: I. V.     Titulek: Územní rozhodnutí          19.07.2011

Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí Ú z e m n í r o z h o d n u t í Veřejnou vyhláškou - r o z h o d n u t í o u mí s t ě n í s t a v b y Parkoviště na par. č. 384, k.ú. Český Těšín (vnitroblok ul. Bezručova a ul. Smetanova) na pozemku parcelní číslo 384 v katastrálním území Český Těšín. Doručení veřejnou vyhláškou : zde Toto doručení veřejnou vyhláškou bude sňato dne 04.08.2011.

Autor: Jana M.     Titulek: Folwa alkořidič          18.07.2011

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/pardubicky/clanek.phtml?id=707703 Tak pane 1. místostarosto, kdy konečně rezignujete po své alkoaféře také? Už včera bylo pozdě!!! Vzpamatujte se už konečně a vyvoďte tu nejelementárnější zodpovědnost... Není možné, aby alkořidič stál v čele radnice!!!! O erotomanovi V. S. ani nemluvě!!!

Autor: nn     Titulek: K pronajmutí          15.07.2011

Kolik budov v centru Těšína má na sobě plakát "K pronajmutí". Už jste si někdo zkusil spočítat kolik zelené plochy je zastavěno? Děti našich dětí se budou chodit dívat na zelené trávníky jako do ZOO a bude pravda skupiny Katapult: Mají si děti kde hrát? Jde tu jen a jen o byznys mocných (Folwarczny, Cichy, Kus, Henner, a další, ať už ODS, Nestraníci, ČSSD)! Jde jim jen o peníze. Víte kde ti jmenovaní bydlí a jaké "domečky" mají?

Autor: I. V.     Titulek: Smutná pravda o papaláších          13.07.2011

Děkuji a gratuluji, sajferte.

Autor: sajfert     Titulek: víra a peprmintka          13.07.2011

Chce to míti velkou kliku, potkat Víta v kostelíku. Chtěl by totiž velmi rád, každou sukni op.chat. Úřednice, prodavačky, vždyť má na to zjev i kačky :))Petřičku a Kateřinu, i na drezlérku měl by slinu. V seznamu jeho žen se ztrácí, ve vnitroblocích místa parkovací. K orgasmům se synek dere a na městskou zeleň sprostě sere. Lidé co ho volili možná trochu chybili. Příště volte Folwu Standu, ten z morálky má sice srandu. Zeleň má však velmi rád, není mu zatěžko si dát. 3 zelené a 2 rumy, joj ten synek vypít umí. Pak po zeleném trávníčku, jezdí Stacho v autíčku:( A tak měsští papaláši na zeleň serou a jenom straší. Naše děti a naši vnuci, musí zrobit revoluci. Vyprat z gminy dva voly a jednu krávu, rozbít beton, zasít trávu. Všem slušným lidem z vnitrobloků, přeji dožít se sta roků! A ty dva příživnické ko-oty, bičem hnát do roboty!

Autor: Antikrist     Titulek: Kostelový          08.07.2011

Hlavně, že mluví o ohleduplnosti a sedí v kostele.

Autor: Znalý poměrů     Titulek: Jaká stará kolena, pohodlnost !          08.07.2011

Majitelé domu Bezručova 20 jsou poměrně mladí, do důchodu jim zbývá 20 a více let, takže parkoviště "na svá stará kolena" by si měli pořídit až za těch 20 let. Oni však chtějí své sousedy, hlavně důchodce,už tedˇ obtěžovat hlukem. Obyvatelé okolních domů již mají oboustranné parkoviště z jedné strany bytů na ulici, a nyní to bude i z druhé strany bytů, ve dvoře.

Autor: I. V.     Titulek: Nový Územní plán          04.07.2011

Ustanovení Územního plánu o parkovištích ve vnitroblocích Chtěla bych se zeptat, kdo inicioval a prosadil v územním plánu v červnu m. r. toto ustanovení :Využití přípustné - odstavné a parkovací plochy ve vnitroblocích bytových domů, max. 60 procent stavebního pozemku vnitrobloku. Bydlím právě v takovém vnitrobloku, a jeho obyvatelé nesouhlasí se zřízením nového parkoviště na stávajícím trávníku, v současné době probíhá územní řízení. Jakým způsobem dosáhnout změnu tohoto ustanovení Územního plánu ? Odpovídá: Klimánek Rostislav Ing. Vnitroblok uzavřený ulicemi Bezručova, Havlíčkova, Smetanova a Dvořákova se nachází dle schváleného územního plánu města Český Těšín na ploše SC - tj.plocha smíšená obytná v centru města. Schválené regulativy ve využití hlavním umožňují využití těchto ploch např.: pro veřejná prostranství, včetně ploch pro relaxaci obyvatel, nebo pro zeleň na veřejných prostranstvích, včetně mobiliáře a dětských hřišť. Dále pro tuto plochu v kategorii přípustnosti je možné mimo jiné zřídit odstavné a parkovací plochy ve vnitroblocích bytových domů, avšak do max.60% výměry stavebního pozemku z plochy vnitrobloku. Záleží tedy pouze na vlastníkovi, jakým způsobem bude vlastní pozemek využívat Tento regulativ vzešel z iniciativy občanů, kteří po privatizaci obytných domů postupně nabývají do svého vlastnictví i příslušné pozemky ve vnitroblocích a tyto mají zájem využívat. Předmětný pozemek (zelený trávník) je nyní ve vlastnictví Společenství domu Bezručova č.20 a stavebník má záměr zde zřídit 7 parkovacích stání ze zatravňovacích tvárnic. Nový územní plán byl veřejnoprávně projednáván v souladu s procedurou pořizování dle stavebního zákona a občané mohli uplatnit připomínky, či námitky. Po projednání v orgánech města byl nový územní plán schválen a vydán Zastupitelstvem města ve formě 0patření obecné povahy č.02/2010 dne 21.6.2010. Váš dotaz ke změně tohoto ustanovení je možné řešit pouze podáním návrhu na pořízení změny územního plánu dle schválených zásad města (viz webové stránky města). O pořízení další změny rozhoduje zastupitelstvo města.

Autor: az     Titulek: Pandořina skřínka          02.07.2011

Minulé vedení města byli KDÚ a ODS na čele s všem vyhovujícím, dlouhodobým starostou a místostarostou Slováčkem. Ten vyhovoval a vyhovuje Kuśovi se Sznapkou stejně, jaku Cichému, Kufovi, Folwarčnému a dalším. To, že Kuś se Sznapkou museli v minulém období ustoupit do pozadí neznamenalo, že ztratili vliv. Po posledních volbách se znovu vynořili. V zájmu koho a pro koho naši "zvolení" představitelé pracují není hádankou. Nemít charakter se vyplácí.

Autor: nn     Titulek: Další zpevněné plochy          02.07.2011

Další zpevněné plochy ( na parkování ) v centru následují, čtěte Úřední desku. Pandořina skřínka byla otevřena bývalým vedením města - ODS A Nestraníky.To se ani socdem nepodařilo !

Autor: nn     Titulek: Za zelené vnitrobloky.          30.06.2011

Většina investičních záměrů se vyznačuje zcela nevhodným urbanistickým řešením: stavby s velkou dopravní náročností jsou umisťovány do centrálních částí města, obvykle na místa, kde se v současnosti nachází zeleň, hřiště či jiný prvek nekomerční občanské vybavenosti. V některých případech jsou tyto stavby navrhovány a umisťovány ve stávajících vnitroblocích obytných zón městského typu, ve kterých tvoří vnitrobloková zeleň obvykle jediné klidové a rekreační zázemí obyvatel okolních domů. Orgány samosprávy i dotčení občané bohužel v současnosti nemají žádný nástroj, jak svá veřejná prostranství bránit. Obce a vybraná sdružení občanů se sice mohou účastnit povolovacích řízení pro kontroverzní stavby, ale v jejich rámci jsou jejich připomínky zpravidla zamítány. Investoři přitom své záměry obvykle utajují až do nejpozdější možné fáze, aby se vyhnuli konfrontaci s veřejností. Tato uzavřená politika se jim však v některých případech vymstí - angažovaným občanům se projekt podaří zastavit a investor přichází o všechny vložené prostředky. Jednání v takové situaci je konfrontační bez možnosti kompromisu mezi dotčenými stranami. Jsme proto přesvědčeni, že je zapotřebí tento stav změnit a vytvořit odpovídající nástroje, které by zajistily efektivní ochranu veřejné zeleně a vnitrobloků. Zároveň považujeme za nutné vytvořit podmínky pro zapojování veřejnosti do potenciálně kontroverzních projektů již ve fázi podnikatelského záměru. Tento model je výhodný pro všechny zájmové skupiny - umožní diskusi v době, kdy žádná z dotčených stran není realizací či naopak zastavením projektu bezprostředně ohrožena a umožňuje tak konstruktivní jednání. Do doby standardního fungování těchto mechanismů je zapotřebí veřejný zájem na ochraně zeleně v konkrétních případech hájit tak, aby nedošlo k závažným a v reálném čase NEVRATNÝM ŠKODÁM.

Autor: Anonym     Titulek: ČT NEVYUŽÍVÁ          26.06.2011

Už jen do konce června mohou města a obce žádat příspěvek na výsadbu stromů. Nové grantové řízení Nadace ČEZ s názvem Stromy 2011 je určeno na podporu výsadby zeleně na veřejných prostranstvích. „Rádi bychom alespoň částečně přispěli k ozelenění veřejných ploch tam, kde si to města a obce zatím nemohou dovolit. V rámci grantu rádi podpoříme například výsadbu základů nových alejí a částí parků, ale třeba i zelených protihlukových stěn,“ sdělila místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ Bohdana Horáčková. Podle ní až dvou set tisícový příspěvěk bude přednostně dán těm projektům, které počítají s původními druhy dřevin. Podrobnější informace najdou zájemci na www.nadacecez.cz, nebo na e-mailu: daniel.novak01@cez.cz, tel. 211 046 723. Poznámka : v Českém Těšíně zatím řádí drvoštěp.

Autor: I. V.     Titulek: Přesila ?          14.06.2011

Majitelé 7 bytů chtějí parkoviště uvnitř ve dvoře proti cca 200 ostatním majitelům a nájemníkům bytů ve stejném vnitrobloku.

Autor: I. V.     Titulek: Největší soused          14.06.2011

S tímto parkoviště by především neměl souhlasit Městský úřad jako majitel největšího sousedního pozemku, MěÚ by měl hájit zájem obyvatel okolních domů.

Autor: I. V.     Titulek: Námitky          14.06.2011

Městský úřad Český Těšín Odbor výstavby a životního prostředí Oddělení výstavby Náměstí ČSA 1/1 737 01 Český Těšín Věc : Připomínky obyvatel k územnímu řízení na stavbu „Parkoviště na parc. č. 384, k. ú. Český Těšín“ Vyjadřujeme svůj nesouhlas se záměrem majitelů parcely 384 na ní zřídit parkoviště. Navazujeme tím na nesouhlas obyvatel domu Bezručova 16/1233 k záměru zřízení tohoto parkoviště v dopise z 28. 5. 2009 adresovaném Městskému úřadu Český Těšín. Naše námitky : 1) Dvůr je jeden z mála dosud zelených celistvých dvorů v centru města, je neprozíravé jeho travnatou část měnit na zcela nepotřebné parkoviště. 58 let sloužil pro oddych obyvatel, věšení prádla, sezení na lavičkách, hrají si zde děti, přibývá zde důchodců a lidí kolem 80 let. 2) V centru města je dnes velmi málo zeleně, její další likvidace kvůli nepotřebnému parkovišti je zcela neomluvitelná. Přitom v okolí našich domů i v centru města je dostatek až nadbytek parkovacích míst. Obnova zeleně bude velmi drahá. 3) Budeme trpět zplodinami a hlukem z dalšího zbytečného parkoviště. 4) Bezpečnost pohybu lidí a hlavně dětí, které si zde pravidelně hrají, bude ohrožena zvýšeným pohybem aut v tomto poměrně malém prostoru. 5) Navržené parkoviště je umístěno cca 3 metry od dětského pískoviště a laviček pro matky s dětmi. 6) Také obslužná vozidla již dnes mají problémy s bezpečným pohybem na malé ploše dvora. Například vozidla ASA sem vjíždějí na centrální místo, kam obyvatelé odkládají odpad, vozidla RPG Byty, RPG Služby, nebo vozidla Kanalizací sem jezdí k často ucpané centrální kanalizaci.

Autor: I. V.     Titulek: fó pá místostarosty          14.06.2011

Pan místostarosta se "opět vyznamenal", svým kamarádům umožnil za pár korun odkoupit pozemek v centru města ( 534m2 x 100 Kč/m2), a to proto aby podle pana M. R. měli "na stará kolena" blízko parkoviště. Oba " odborníci " svým sousedům trvale zhorší podmínky bydlení. Co na to Johanik, co by na to řekl jeho oblíbený NERV ?

Autor: Antek     Titulek: Ja, ja.          03.06.2011

Ja, když se netrefil do garáže, tak se radši odstěhoval.

Autor: Pepek námořník     Titulek: Také Mgr. Ježek           03.06.2011

I Mgr. Ježek, když tady bydlel, měl problémy s najížděním do garáže v suterénu, vždycky vjel na trávník, lidé si všímají a tak se tam hned nainstalovalo zábradlí.

Autor: I. V.     Titulek: Soulad          02.06.2011

Vše prý je údajně v souladu s novým územním plánem přijatým minulým veedením.

Autor: I. V.     Titulek: Pás stromů          02.06.2011

Stromy údajně byly staré a byly překážkou v jízdní dráze, přitom stačilo zvýšit obrubník a vše bylo OK. Stromy toho samého druhu, sázené jako pás ve stejném roce, v pohodě rostou o 20 metrů dále směrem k řece. Ale bylo nám vysvětleno, že pro nedostatek parkovacích míst v centru města, atd ...... Sousedky před lety žádaly MěÚ o zřízení zábradlí podél jízdní dráhy ve dvoře,aby řidiči nemohli na trávníky vjíždět, nyní se zábradlí odstraňuje....

Autor: I. V.     Titulek: Luxus          02.06.2011

A to nám tady již pod okny vysekali 5 stromů, také v roce 2009, a místo toho naservírovali cca 15 parkovacích míst, na kterých luxusně parkují hlavně návštěvníci a studenti protější školy.

Autor: I. V.     Titulek: Přehnali to          02.06.2011

Bývalé vedení města, hlavně za ODS a Nestraníky to opravdu poněkud přehnali, je dobře, že je jim již konec, to jsou ještě dohry jejich "bohulibé" činnosti.

Autor: I. V.     Titulek: Zdůvodnění ?          02.06.2011

Již ohraná písnička - údajný nedostatek parkovacích míst v centru města, a proto je třeba zelený dvůr, jeden z mála dosud zachovaných v zeleném stavu, rozprodat a naplnit auty. Oficiálně se mluví o tom, že je třeba počkat a řešit parkování v blízkosti pošty a pozemků ČD, takže ještě rychle je třeba stihnout zničit zeleň v našem dvoře. Přece soukromník si na svém pozemku, který odkoupil od MěÚ, může dělat co chce...

Přidat příspěvěk

Autor:    
Titulek:    
Příspěvek:    
Opište text z obrázku:    

Kotel


Poslední příspěvky

 • Společné bežecké tréninky v České Těšíně - WE OFFER ALL KIND OF LOANS
  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
 • Společné bežecké tréninky v České Těšíně - WE OFFER ALL KIND OF LOANS
  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
 • Trznice - cenovú ponuku
  ahoj Som fyzická osoba a som k dispozícii na bankové platby od 1 000 do 1 500 000 eur s dobrou sadzbou 3%. V spolupráci s mojim advokátom. Kontaktujte ma pre vaše naliehavé žiadosti o pôžičku. E-mail: claudiaeckert10@gmail.com
 • Trznice - Ponúkame všetky druhy úverových služieb
  Dobrý deň, dámy a páni, naliehavo potrebujete pôžičku? Ak áno, poradím vám, aby ste kontaktovali spoločnosť Sunshine Financial Group Inc, aby získala vašu pôžičku. (Sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) Sunshine Financial Group je komplexná spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá vám pomôže zlepšiť dlhodobý finančný úspech. Naše prispôsobené programy sú navrhnuté tak, aby pomáhali pestovať, chrániť a šetriť vaše bohatstvo poskytovaním personalizovaných služieb a odborných znalostí. Ak sa vám zdá, že je tak ťažké získať vlastné pôžičky od miestnych bánk alebo iných finančných inštitúcií, nemusíte sa starať viac, pretože sme pomohli mnohým jednotlivcom a organizáciám, ktoré čelili finančným ťažkostiam na celom svete. Keď žiadate so SFGI, žiadate s dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá sa stará o vaše finančné potreby. Budete sa postarať o celý proces. KĽÚČOVÉ VÝHODY; - Použiť kedykoľvek a kdekoľvek. - Prijímať hotovosť za menej ako 24 hodín - požičať od 1000 do 30 miliónov dolárov - Žiadne skryté poplatky. - nízka úroková sadzba vo výške 3% - Získate možnosť výberu dátumu splácania, týždenne, mesačne alebo ročne po dobu trvania 1-30 rokov. - Ponúkame tak zabezpečené, ako aj nezabezpečené úvery Ponúkame všetky druhy úverových služieb Ak potrebujete naliehavú pôžičku do 24 hodín, prosíme, napíšte na e-mail nižšie pre viac informácií E-mail: (sunshine_fginc@outlook.com) E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) WhatsApp: +447903159998
 • Turbo v centru města - Opravdu každý má šanci doma!
  Opravdu každý má šanci doma! Jeho jméno je Pan Barros, skutečné věřitele kontaktoval jsem tři dny. Dnes jsem ohromen na skutečnost, že úvěr je ve skutečnosti uložena na můj bankovní účet. Jsem svědčit pro tento ušlechtilý, důvěryhodný člověk. Řekl a on to opravdu udělal. Vřele doporučuji tohoto Pana pro každého, kdo potřebuje úvěr na kontaktér. Jeho přímá adresa je : fb06.1961@gmail.com Ladislava Zveřejněné informace

Děje se v okolí

Aktuálně  -  Restaurace  -  Obědy  -  Katalog firem  -  Akční zboží  -  Akce, slevy  -  Diskuse  -  Program  -  Inzerce  -  Ankety  -  Fotogalerie  -  Reality  -  Kontakty
Nápověda  -  Přidat firmu do katalogu firem  -   info@tesin24.cz

Tesin24.cz, regionální informační server.

Spime-zdravě.cz | www.vipc.cz | Hromosvody pro Slezsko | PC SERVIS | www.lysahora.cz | Nábytek z masívu | Sádrokartony | Prostěradla a povlečení | Luxusní italská móda